vermka_rlp.6

/mapbender/php/mod_linkedDataProxy.php?f=html&wfsid=314&collection=vermkv%3Avermka_rlp&item=vermka_rlp.6
gml_id
vermka_rlp.6
gid
6
datum
23.05.24
kanr
9400
katamt
Westpfalz