vermka_rlp.3

/mapbender/php/mod_linkedDataProxy.php?f=html&wfsid=314&collection=vermkv%3Avermka_rlp&item=vermka_rlp.3
gml_id
vermka_rlp.3
gid
3
datum
29.03.24
kanr
6900
katamt
Rheinpfalz