vermka_rlp.2

/mapbender/php/mod_linkedDataProxy.php?f=html&wfsid=314&collection=vermkv%3Avermka_rlp&item=vermka_rlp.2
gml_id
vermka_rlp.2
gid
2
datum
29.03.24
kanr
6600
katamt
Rheinhessen-Nahe